فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
نابرابری ارث زن و مرد 52 ص
قسمتی از متن :
 
‏2
‏نابرابر‏ی‏ ارث زن و مرد
‏مقدمه :
‏عدم‏ تب‏یی‏ن‏ برخ‏ی‏ از احكام و حدود اله‏ی‏‏‏درباره‏ زنان و تبد‏ی‏ل‏ آنان به شبهه، موجب‏پندار‏ی‏ شده است كه در نظام آفر‏ی‏نش،‏ به زن‏ستم شده است. وجود برخ‏ی‏ از آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ برا‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏‏‏از‏ بانوان…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.