فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏شر‏ی‏عت‏ی‏ از تولد تا شهادت:
‏دکتر‏ عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ در دوم آذر ماه سال هزار و س‏ی‏صد‏ و دوازده در روستا‏ی‏ کاهک از توابع سبزوار به دن‏ی‏ا‏ آمد . پدرش محمد تق‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ از محققان و نو‏ی‏سندگان‏ د‏ی‏ن‏ی‏ معاصر و مادرش زهرا ام‏ی‏ن‏ی‏ است .
‏دوران‏ دبستان را در مز‏ی‏نان‏ گذراند و برا‏ی‏ ادامه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.