فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است:
1- مقدمه
2- محل سرریز
3- طراحی هیدورلیکی و سازه ای
4- سرریز اضطراری(Urgent Spillway)
5- سرریز روگذر (Overflow Spillway)
6- طراحی تاج سرریز
7- عرض تاج سرریز
8- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی
9- اثر عمق جریان تقرب به سرریز
10- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح
11- طول موثر سرریز
12- تاج سرریز کنترل شده
13- منحنی تاج سرریز آزاد
14-…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.