فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله ۲۶ ص

دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله ۲۶ ص

دسته بندیشیمی
فرمت فایلzip
حجم فایل۱٫۱۱۶ مگا بایت
تعداد صفحات۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۲۶ صفحه

فصل ۱۳ ـ نفوذ فاصله دار در فصل ۱۲ ، نفوذ اتمها درمحلولهای پایدار جانشین شده موردمطالعه قرار گرفت.
در این بخش مابرآنیم که نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله می کنند.
در مورد نمونه حاضرنفوذ به این صورت اتفاق می افتد که اتمهای محلول از یک محل فاصله داربه محل مجاورشان جهش می کنند.
نفوذ فاصله دار،اساسا‏ً هنگامیکه وجود فضاهای خالی برای حرکت اتمهای محلول ، مورد احتیاج نباشد، ساده تراست.
تعریف زیربرای نفوذ اتمهایدار رامورد مطالعه قرار دهیم.
درمورد نخست، اتمها حرکت کرده وبه جاهای خالی جهش محلول پایدار جانشین شده رقیق، دربخش۱۲ ،نشان داده شده بود : (۱ .
۱۳ ) دراینجاa برابراست با مقدار(پارامتر) شبکه درکریستال،α برابراست با یک فاکتورهندسی وابسته به کریستال،Z برابراست باعدد تناسب ،Vبرابراست بافرکانس ارتعاش اتمهای محلول درمحل جانشین شده، برابراست با تغییرانرژی آزاد درهرمول مرتبط با ساختمان فضاهای خالی وΔ برابراست با انرژی آزاد درهرمول که مورد نیاز است برای اتمهای محلول برای جهش بر روی سد انرژیشان درفضاهای خالی یک تعریف همسان می تواند برای نفوذ فاصله دارنوشته شود : (۱۳۰۲) در این مورد،P برابراست با تعداد نزدیکترین مکانهای فاصله دار،α وa هردودارای یک معنی هستند(مثل معادله قبل) ،V برابراست با فرکانس ارتعاش یک اتم محلول در یک مکان فاصله‌دار و برابراست با انرژی آزاد درهرمول، موردنیازبرای اتمهای محلول که دربین مکانهای فاصله دارجهش کنند.
این تعریف درتضادبا قبلی فقط یک دوره انرژی آزاد رادربر می گیرد: نتیجه مستقیم، این واقعیت است که نفوذ فاصله داروابسته به وجود فضاهای خالی نیست.
به این دلیل که یک انرژی آزاد می توانددرمعادله زیرقابل تعریف باشد : ΔG=ΔH-TΔS معادله برای نفوذ فاصله دارمی تواند به این صورت نوشته شود : دراینجا برابراست با تغییرآنتروپی درشبکه (دراتمهای محلول درهرمول) و برابراست با کاری (دراتمهای محلول درهرمول) که انجام می‌شود برای حمل اتمهای محلول به نقطه حایل (پایه) ،درمدت یک جهش در بین فضاهای خالی.
۱۳۰۱ – اندازه گیری نفوذ فاصله دار نفوذ فاصله دارغالباً مورد مطالعه قرارگرفته است ، مخصوصاً وقتی که در دمای بالا ، با تکنیکهای آزمایشی همانند( Grube Matano وغیره)ـ که استفاده می شود برای مطالعه نفوذ در محلولهای پایدار جانشین شده ـ اتفاق می افتد .
ازطرف دیگر، بیشتر موفقیت ما درمواجهه با نفوذ فاصله دارمخصوصاً درفلزات مکعبیbody-centered ، بایک تکنیک کاملاً متفاوت بدست آمده است .
این تکنیک دارای این برتری است که دردماهای بسیارپایینی که متدهای نرمال نفوذ به دلیل میزان نفوذ خیلی آرامشان بی اثرهستند،قابل استفاده است.
این روش درقسمت های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت وزمان شایان توجهی روی آن صرف خواهدشد ،نه فقط به این دلیل که ابزاری است مهم برای مطالعه نفوذ ،بلکه به این دلیل که حوزه(میدان) عمومی اصطحکاک درونی فلزات ،درمطالعات حوادث متالورژیکی ، ازاهمیت زیادی برخوردار است.
هنگامیکه فرصت،

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.