فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود تحقیق روش تحقیق تحولات زیست محیطی ۳۹

دانلود تحقیق روش تحقیق تحولات زیست محیطی ۳۹

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلzip
حجم فایل۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۵۵ صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: طرح تحقیق ۱-۱-مقدمه ۲-۱-بیان مساله ضرورت های اجرایی تحقیق ۴-۱-اهداف تحقیق ۵-۱-قلمرو و دامنه تحقیق ۲-۵-۱-قلمرو زمانی موضوع تحقیق ۳-۵-۱-دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق ۶-۱-مفاهیم اساسی تحقیق ۱-۶-۱-مفاهیم جامعه شناختی ۲-۶-۱-مفاهیم زیست محیطی ۷-۱-پیشینه تحقیق ۸-۱-محدودیت های وموانع اجرایی تحقیق فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱-۲-تاریخچه تحولات زیست محیطی ۱-۲-۱-مرور تحولات زیست محیطی درجهان ۲-۱-۲-نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران ۲-۲-مطالعه وضعیت شهر ملارد ۱-۲-۲-مولفه جغرافیایی ۲-۲-۲-مولفه جمعیتی ۳-۲-۲-مولفه فرهنگی ۴-۲-۲-مولفه اقتصادی ۵-۲-۲-مولفه سازمانی ومدیریتی ۳-۲-مباحث نظری ۱-۳-۲-جامعه شناسی کلاسیک ومحیط زیست ۲-۳-۲- جامعه شناسی مدرن ومحیط زیست ۳-۳-۲-جامعه شناسی فرامدرن ومحیط زیست ۴-۲-چارچوب نظری ۵-۲-پرسش های تحقیق ۶-۲- فرضیه های تحقیق ۷-۲-تعاریف نظری وعملی تحقیق ۸-۲-توصیف متغیرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماری ۹-۲-الگوی نظری تحقیق فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱-۳-مقدمه ۲-۳-تعیین روش ها، تکنیک های مورد نیاز تحقیق و نحوه استفاده ازآنها ۱-۲-۳-روش تحقیق ۲-۲-۳-تکنیک های تحقیق ۳-۲-۳-جامعه آماری ۴-۲-۳-حجم نمونه ۵-۲-۳-روش نمونه گیری ۶-۲-۳-اعتبار وروایی تحقیق ۷-۲-۳-روش تجزیه وتحلیل آماری فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۱-۴-توصیف داده ها ۱-۱-۴-جنس ۲-۱-۴-سن ۳-۱-۴-میزان تحصیلات پاسخگویان ۴-۱-۴-محل تولد ۵-۱-۴-محل سکونت ده سال قبل ۶-۱-۴-وضعیت منزل مسکونی ۷-۱-۴-میزان تحصیلات پدر ۸-۱-۴-میزان تحصیلات مادر ۹-۱-۴-شغل پدر ۱۰-۱-۴-شغل مادر ۱۱-۱-۴-تعداد اعضای خانواده ۱۲-۱-۴-درآمد ماهیانه خانواده ۱۳-۱-۴-وضعیت محل زندگی ۱۴-۱-۴-آلودگی محل سکونت ۱۵-۱-۴-احساس مسئولیت ۱۶-۱-۴-آموزش در مدرسه ۱۷-۱-۴-نوع رسانه ۱۸-۱-۴-نقش رسانه ۱۹-۱-۴-آموزش در خانواده ۲۰-۱-۴-عوامل آلودگی ۲۱-۱-۴-پاکیزگی محل زندگی -نمودارها ۱-۱-۴-نمودار جنس ۲-۱-۴-نمودار سن ۳-۱-۴-نمودار میزان تحصیلات پاسخگویان ۴-۱-۴-نمودار محل تولد ۵-۱-۴-نمودار محل سکونت ده سال قبل ۶-۱-۴-نمودار وضعیت منزل مسکونی ۷-۱-۴-نمودار میزان تحصیلات پدر ۸-۱-۴-نمودار میزان تحصیلات مادر ۹-۱-۴-نمودار شغل پدر ۱۰-۱-۴-نمودار شغل مادر ۱۱-۱-۴-نمودار تعداد اعضای خانواده ۱۲-۱-۴-نمودار درآمد ماهیانه خانواده ۱۳-۱-۴-نمودار وضعیت محل زندگی ۱۴-۱-۴-نمودار آلودگی محل سکونت ۱۵-۱-۴-نمودار احساس مسئولیت ۱۶-۱-۴-نمودار آموزش در مدرسه ۱۷-۱-۴-نمودار نوع رسانه ۱۸-۱-۴-نمودار نقش رسانه ۱۹-۱-۴-آموزش در خانواده ۲۰-۱-۴-عوامل آلودگی ۲۱-۱-۴-نمودار پاکیزگی محل زندگی ۲-۴-تبیین داده ها و آزمون فرضیات ۱-۲-۴-ارتباط بین تحصیلات پدر و آلودگی های زیست محیطی ۲-۲-۴-ارتباط بین تحصیلات مادر وآلودگی های زیست محیطی ۳-۲-۴-ارتباط بین درآمد ماهیانه خانواده وآلودگی های زیست محیطی ۴-۲-۴-ارتباط بین شغل پدر و آلودگی های زیست محیطی ۵-۲-۴-ارتباط بین شغل مادر و آلودگی های زیست محیطی ۶-۲-۴-ارتباط بین تعداد اعضای خانواده و آلودگی های زیست محیطی ۷-۲-۴-ارتباط بین احساس مسئولیت وآلودگی های زیست محیطی ۸-۲-۴-ارتباط آلودگی های زیست محیطی وحساسیت نسبت به نوع آلودگی ۹-۲-۴-ارتباط بین حساسیت افراد وآلودگی های زیست محیطی ۱۰-۲-۴-ارتباط بین مهاجرت وآلودگی های زیست محیطی ۱۱-۲-۴-ا

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.