فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

جدا سازی ذرات جامد از جریان مایع 56 ص ورد

جدا سازی ذرات جامد از جریان مایع 56 ص ورد

جدا سازی ذرات جامد از جریان مایع 56 ص ورد 1
پركاربردترین شیوه ی جداسازیهای تجزیه ای، كروماتوگرافی است. كروماتوگرافی را، مدت كوتاهی پس از خاتمه ی قرن پیش، یك گیاه شناس روسی به نام میخائیل چه وت Mikhail Tswett ، اختراع و نامگذاری كرد. او این تكنیك را برای جداسازی رنگدانه های گیاهی مختلف نظیر كلروفیلها و زانتوفیلها، با عبور دادن محلولی از این تركیبات از درون یك ستون شیشه ای كه با پودر نرم كلسیم كربنات پر شده بود، به كار گرفت. پس از مدتی انواع روشهای كروماتوگرافی با بازده بالا ابداع شد. یكی از این روشها، كرماتوگرافی مایع است. كروماتوگرافی مایع خود به چند دسته تقسیم می شود كه همه ی این روشها از فاز مایع متحرك استفاده می كنند. این روشها عبارتند از كروماتوگرافی تقسیمی یا مایع –مایع، كروماتوگرافی جذب سطحی یا مایع –جامد، كروماتوگرافی تبادل یونی، كروماتوگرافی لایه نازك و كروماتوگرافی كاغذی. سه روش نخست را روشهای ستونی می نامند، دوتای آخری مثال هایی از كروماتوگرافی مسطح هستند. ستونهای كروماتوگرافی مایعی اولیه، لوله های شیشه ای به قطرهای تقریبی 10 تا 50 میلی متر بودند كه ستونهای ذرات جامد كه فاز ساكن را تشكیل می دادند، به طول …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.