فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق نظام پرداخت مبتنی برعملکرد و شایستگی کارکنان – ۲۹ ص وورد

تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد

تحقیق نظام پرداخت مبتنی برعملکرد و شایستگی کارکنان - ۲۹ ص وورد 1
تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد تحقیق نظام پرداخت مبتني برعملكرد و شايستگي كاركنان – 29 ص وورد يكي از اهداف مهمّ ارزشيابي عملكرد كاركنان ، تعيين نظام پرداخت عادلانه و  اعمال افزايش حقوق و پاداشها بر مبناي معيارهاي عملكرد مي باشد[1]،لذادر طراحي نظام پرداخت رعايت اصول و مباني حاكم برآن ضروري مي باشد كه در چهار مؤلفة زير دسته بندي مي شوند: [2] الف-  شاخص ها و مؤلفه هاي طراحي نظام پرداخت : رعايت عدالت در پرداخت، توجه به ويژگي هاي شاغل، انتخاب نظام امتياز فرد و شغل، تقسيم دو بخش مستمر و غير مستمر، انعطاف پذيري نظام پرداخت در درون، جداسازي پرداخت هاي ترميمي از نظام پرداخت، ارتقاي سطح بهره وري با قرار دادن آن در پرداخت هاي غير مستمر، ايجاد نظام ارزيابي عملكرددر پرداخت هاي غير مستمر، توجه به ميزان اختيار و مسؤليت هاي شاغل، توجه به كوشش ها و تلاشهاي شاغل، توجه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.