فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 20 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 20 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 20 ص ورد قابل ویرایش 1
هدف اين مبحث تعيين حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمين ايمن ي، بهداشت و حفظ محيط زيست هنگام اجراي عمليات ساختماني است. 2-1-12 دامنه كاربرد رعايت مفاد اين مبحث به همراه آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني در انجام عمليات ساختماني لازم الاجرا است. 3-1-12 تعاريف كلي و واژه ها در اين بخش تعاريف زير ارائه مي شو د. ساير ا صطلاحاتي كه جنبه عمومي ندارد، در جاي خود تعريف خوا هند ش د. براي اصطلاحاتي كه در اين مبحث تعريف نشده اند، معناي متداول آنها مورد نظر است. 1-3-1-12 ايمني ايمني عبارت است از: الف: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه كارگران و افرا دي كه به نحوي در محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند. ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي (تا شعاع مؤثر) كارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند. ج: حفا ظت و مراقبت از ابنيه، خودروه ا، تأسيسات، تجهيزات و نظاير آ ن در داخل يا مجاورت كارگاه ساختماني. د: حفاظت از محيط زيست در داخل و مجاور كارگاه ساختماني. 2-3-1-12 عمليات ساختماني عمليات ساختماني عبارت اس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.