فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق تحلیل رابطه علم و دین

تحقیق تحلیل رابطه علم و دین

تحقیق تحلیل رابطه علم و دین 1
دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تحلیل رابطه علم و دین ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  مجموعه معارف انسان به سه دسته تقسيم مي شوند : 1 1. آنچه از طرق عادي كسب مي شود ؛ 2. آنچه از غير طرق عادي كسب مي شود ؛ 3. آنچه از طريق غير عادي كسب مي شود . 4. طرق عادي كسب معرفت ، يعني : “ راه هايي كه براي همه انسانها در همه زمانها بالقوه امكان دارد ” ، اين راه ها عبارتند از : الف ـ طريق عقلي ـ استدلالي ؛ ب ـ طريق حسي ـ تجربي ؛ ج ـ طريق نقلي ـ تاريخي ؛ د ـ طريق كشفي ـ شهودي .   طريق غير عادي كسب معرفت ، يعني : “ راهي كه براي همه انسانها در همه زمانها بالقوه امكان ندارد ” و آن “ طريق وحي ” است . در ارتباط با آنچه از غير طرق عادي توسط انسان كسب مي شود ، مي توان به علوم روحي يا فرا روان شناختي اشاره نمود.2 در تحقيقات مختلف براي پاسخگويي به مساله “ نسبت علم و دين ” اگر علم به معناي طريق عادي اول در نظر گرفته شود در حقيقت “ نسبت فلسفه و دين ” مطرح مي گردد و اگر علم به معناي طريق دوم در نظر گرفته شود “ نسبت علوم تجربي و دين & …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.