فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده قلمرو مسولیت مدنی دولت – ۲۹ ص وورد

تحقیق آماده قلمرو مسوليت مدني دولت – 29 ص وورد

تحقیق آماده قلمرو مسولیت مدنی دولت - ۲۹ ص وورد 1
تحقیق آماده قلمرو مسوليت مدني دولت – 29 ص وورد تحقیق آماده قلمرو مسوليت مدني دولت – 29 ص وورد تحقیق آماده قلمرو مسوليت مدني دولت – 29 ص وورد تحقیق آماده قلمرو مسوليت مدني دولت – 29 ص وورد مبحث اول: تفكيك اعمال دولت بند 1 ـ نظريه حاكميت و تصدي به عقيده علماي حقوق اداري به دولت بعنوان يك شخصيت حقوقي منشاء و نوع اعمال مي‌باشد كه از آنها به اعمال حاكميت[1] و اعمال تصدي[2] تعبير مي‌شود. تفاوت اعمال حاكميت  با تصدي به اين صورت است كه اعمال حاكميت و زيانهاي ناشي از آن مسؤوليتي در پي نخواهد داشت و همچنين از نظر صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به دعاوي دولتي در برخي كشورها مرجع صالح جداي از مرجع اعمال تصدي بوده است.[3] اعمال مربوط به حاكميت دولت اعمالي هستند كه دولت در مقام اعمال اقتدارات عمومي و انجام تكليف خود در حفظ نظم عمومي انجام مي‌دهد. به همين جهت اين اعمال از نظر حقوقي اعمال متداول بين افراد نيستند و قابل تصور هم نيست كه شخصي بتواند نظاير آن اعمال را انجام دهد. بعنوان مثال اعمالي نظير وضع قانون و برقراري ماليات، اعلان جنمگ از جمله اعمال حاكميتند. اما اعمال تصدي اعمالي …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.