فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۶ ص وورد

تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 76 ص وورد

تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه - ۷۶ ص وورد 1
تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 75 ص وورد تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 75 ص وورد تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 75 ص وورد تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 75 ص وورد تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – 75 ص وورد همانگونه كه در مقدمه رساله اشاره شد، ما در اين پژوهش در پي نشان دادن تأثير سياست‌هاي ناسيوناليستي افراطي به عنوان عامل اصلي فروپاشي رژيم پهلوي هستيم. در عين حال از آنجا كه تحوّلات و رخدادهاي اجتماعي و تاريخي پديده‌هايي ساده و تك بعدي نيستند، بديهي است كه انقلاب ايران را نيز نمي‌توان صرفاً به يك عامل تقليل داد. بنابراين، در قالب سه فرضيه‌ي مكمّل (كه در مقدمه‌ي رساله به آنها اشاره شد) به بررسي تأثير همزمان سه متغيّر توسعه ناموزون، تضعيف روحانيّت به عنوان يك نيروي با نفوذ و مؤثر اجتماعي، و بحران‌هاي اقتصادي- اجتماعي ناشي از سرمايه‌داري وابسته در كنار سياست‌هاي ناسيوناليستي افراطي رژيم پهلوي، خواهيم پرداخت. در واقع، مدعاي اصلي اين رساله همان‌گونه كه در مقدّمه نيز اشاره شد، آشكار ساختن اين واقعيّت است كه فروپاشي رژيم پهلوي نتيجه‌ي تأ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.