فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر – ۲۸ ص وورد

تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد

تحقیق آماده اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر - ۲۸ ص وورد 1
تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد تحقیق آماده اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر – 28 ص وورد تاكنون ماهيت عقد بيع مورد تبيين قرار گرفت و همچنين شرايط ديني كه مي‌تواند مورد معامله خريد و فروش قرار گيرد مرور گرديد. در اين فصل براي شناخت بيشتر اين معامله ابتدا اوصاف و ويژگيهاي اين معامله و سپس وجوه تمايز اين معامله با معاملات ديگر مورد تحليل قرار مي‌گيرد.   مبحث اول: اوصاف و ويژگي معامله خريد و فروش دين گفتار اول: خريد و فروش دين، بيع ما لم يقبض نيست. در بيع دين، مبيع عبارتست از مالي كلي كه در ذمه مديون مستقر است و مالك آن مال كه در واقع همان طلبكار يا دائن است، آن مال را به شخص ثالثي مي‌فروشد كه شخص ثالث حسب شروط دين به محض انعقاد عقد و يا در موقع سررس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.