فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آئین دادرسی مدنی ۲

تحقیق آئین دادرسی مدنی ۲

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیق و بررسی آئین دادرسی مدنی ۲

فصل اول:

دادخواست و جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

تفاوت بین دادخواست و درخواست:دادخواست به فرم چاپی مخصوص می گویند که برای طرح دعوا لازم است ولی دادخواست را می توان در کاغذ معمولی هم نوشت

تفاعوت شکایت کیفری و حقوقی: در شکایت حقوقی علی الاصول اقامه دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است در کیفری نیازی به فرم مخصوص ندارد به موجب ماده ۴۸ق.آ.د.م که یکی از اصول مهم دادرسی است اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است اما در عین حال ممکن است در روند رسیدگی درخواست هایی داشته باشید (بعد از دادن فرم دادخواست )

س.آیا بازهم باید دادخواست داد یا خبر؟ خیر از نظر قانونی بعد از طرح دعوای اصلی و دادن فرم دادخواست برای درخواست نیازی نیز بهدادخواست نیست و با درخواست ساده کار انجام می شود

*فقط اقامه دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است

شما وقتی اقامه دعوا می کنید چه هدفی دارید؟ اقامه دعوا می کنیم تا حد حکم بگیریم(تحصیل حکم)

اما دادگاه ممکن است قرار صادر کند هدف ما تحصیل حکم بوده ولی دادگاه به علت عدم ورود دوماهیت قرار صادر می کند

حکم –قرار- حکم قاطع دعواست و در ماهیت در صورتی که قراراینطور نیست

ملک شخصی قصب شده دادخواست کامل می دهد و حکم به خلع ید می گیرد در ماهیت است یعنی قاضی رسیدگی کرده و حق با خواهان است اما اگر دادخواست ناقص بدهد قرار صادر می شود به علت نقص در دادخواست قاطع دعوا است و رسیدگی تمام می شود

آیا در این مورد دادگاه وارد ماهیت شده؟ خیر زیرا دادخواست ناقص بوده و دادگاه تصمیم نگرفته حق با خواهان است یا خیر

*برای تحصیل حکم تقدیم دادخواست لازم است زیرا تحصیل حکم برای خواسته اصلی است یعنی وقتی می خواهید حکم بگیرید باید دادخواست کامل بدهید با درخواست کار شما راه نمی افتد این اصل است البته استثنا است وجود دارد

*۱- وقتی از طریق دادگاه امری به داوری ارجاع بشود و داور دادگاه اقدام به صدور رای کنند و شما اعتراض داشته باشید می توانید تقاضای ابطال رای داور بدهید (رای داور را ابطال کنید)سما می خواهید حکم به ابطال رای داور بگیرید اما استثناعا نیاز به دادخواست نیت و درخواست کلفی است

*برای تحصیل قرار علی الاصول نیاز به تقدیم دادخواست به لحاظ قانونی نیت مثل قرار تامین خواسته و قرار دستور و قرار دستور موقت خواسته شما قرار بوده است

تامین خواسته: یعنی اینکه شما بدون اینکه حکمی بگیرید می توانید از دادگاه قراری دایر به بازداشت اموال مدیون بگیرید یعنی اموال مدیون را تا اقامه دعوا بازداشت کنید بنابر این قبل از اینکه حکم بگیرید قرا بازداشت از دادگاه می گیرید تا اموالس بازداشت شود تا نتواند به دیگران بفروشد سند ازدواج یک سند رسمی است نیاز به قرار تامین خواسته نیست یا اگر طلب کار باشید می توانید این کار را انجام دهید طلب مهریه

تامین خواسته ۱-اگر همزمان با دعوای اصلی باشد در دادخواست همراه با خواسته می نویسیم

۲- قبل از اقامه دعوا دادخواست (داخل اصلی منظور گردد)

قانون گذار در هر دو فرض از اصطلاح درخواست استفاده کرده یعنی قانونگذار در هر دو مورد گفته است درخواست کافی است زیرا شما می خواهید قرار صادرشوداما در رویه قضایی قائل به تفصیل(فرق می گذارد) می شود می گویند۱- اگر فرض اول قبل از اقامه دعوای اصلی باشد باید دادخواست بدهد۲-اما اگر بعد از اقامه دعوای اصلی باشد چون پرونده وجوددارد نیازی به دادخواست نیت زیرا دادخواست قبلا داده شده است و با یک درخواست ساده کفایت می کند

تفاوت این دو فرض: در مورد دوم از قبل اقامه دعواشده دادخواست هم داده شده بنابراین نیازی به دادخواست کامل نیست اما در اولی چون تا به حال دعوایی وطرح نشده باید داخواست داده شود زیرا در دادخواست هم طرف ون مشخصات طرف و هم خواسته به راحتی قابل فهم است و هم اینکه ارجاء و ثبت دادخواست بهتر انجام می شود

*عمل هر دادخواستی درخواست هم هست اما در یک قالب خاص بنابراین از نظر عملی هر جا که شک کزدید دادخواست بدهید اما اگر نظر این باشد که دادخواست بدهید رسیدگی نمی شود بنابراین هرجا که شک کرده اید دادخواست بدهید

مبحث دوم : شرایط دادخواست از حیث ضمانت اجراء به

۱-شرایطی که در قانون فاقد ضمانت اجرا است

۲-شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دارد

۳-شرایطی که اجرای آنها توقیف دادخواست واخطار رفع نقص است ماده ۵۱

شرایطی که در قانون فاقد ضمانت اجرا است:

۱- وقتی فاقد امضا باشد ۲- به زبان فارسی باشد ۳- روی فرم چاپی مخصوص نباش

اگر اینطور دادخواستی به دادگاه داده شود چه باید بکند؟

دراین مورد بنا بر این دادخواست به ثبت برسد دفتر دادگاه نباید قبول کند و ثیتش کند نباید قبول شود زیرا دادخواست ناقص است بنا براین در مرحله اول دادگاه نباید ثبت کند زیرا تخلف انتطلامی است

اگر متوجه نشد و ثبت کرد باید چه کرد؟

در اینجا دو نظر وجود دارد ۱- دکتر شمس می گوید دادخواست به جریان می افتد اما صرفا بی اعتباری دادخواست به خواهان گفته می شود ( اعلام می شود) اگر لازک بود باید دوباره دادخواست بدهد

نظر دوم: این است که بعد از صدور اخطار رفع بیایند دادخواست را به جریان بیندازند اگر رفع نقض شد

۲- ضمانت اجرای رد فوریک مشخصات خواهان

۳- در فرم دادخواست جایی برای اتمام مشخصات خواهان وجوددارد اما فقط ۳ مورد دارای ضمانت اجرا است ۱- نام ۲- نام خانوادگی ۳- اقامتگاه اگر این سه شرط وجود نداشته باشد دفتر دادگاه باید دادخواست را رد کند زیرا امکان رفع نقص نیست زیرا مشخصات کامل نیست ظرف ۲ روز می شود قبل از ۲ روز شخص مراجعه کند و مشخصات را کانل کند این دادخواست در نمی شود (دفتر دادگاه مدیر دفتر دادگاه یا قائم مقام او رد دادخواست صادر می شود ) و وارد رسیدگی می شود

قرار رد دادخواست فوری قراری است که هم توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می شود و هم توسط خود دادگاه

آیا قرار رد فوری دادخواست توسط مدر دفتر قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر ؟

در مورد دوم نفی صریح داریم که قرار رد دادخواست ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض امی باشد اما در مورد رد فوری چنین نفی وجود ندارد

۲- نظر وجودارد ۱- (دکتر شمس) عده ای معتقدند قرار دادخواست به وحدت مدارک سایر شرایط وهمچنین جایی که مشخصات تجدید نظر قوا ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ الصاق (چسباندن روی دیوار) قالب اعتراض در دادگاه است

۲- این است که قانونگذار در مقام بیان بوده و بر این موضوع اشاره ای نکرده است

در حقوق ما چه اصلی وجوددارد؟

اصل قطبیت آراء وجوددارد اینجا چون نفی صریح در مورد قابلیت اعتراض وجودندارد ما به اصل قطعیت آراء عمل می کنیم و می گوییم که این قرار قطعی است

فاقد ضمانت اجراء: یعنی شرایطی از دادخواست که درق گفته شده اما در عین حال ضمانت اجرا برای آنها صورت نگرفته است

شرایط دادخواست:

۱- فاقد ضمانت اجراء :زبان فارسی نباشد .در فرم چاپی معتبر نباشد (نباید قبول شود و به ثبت برسد زیرا شرایط دادخواست را ندارد). فاقد امضاء باشد.

۲- ضمانت اجرا رد فوری: نام .نام خانوادگی ( دفتر دادگاه باید دادخواست رارد کند زیرا امکان رفع نقض شد به جریان می افتد

۳- ضمانت اجرای شرایط ( توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص)

۴- دادخواست ناقص است اما امکان رفع نقص وجوددارد زیرا نقص در مورد شرایط اساسی نبوده است.

جلسه دوم آ.د.م.۲

ضمانت اجرا سایر شرایط دادخواست

الف)اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر می شود ۱- رفع نقص می کند (به مدت ۱۰ روز) ۲- رفع نقص نمی کند

به مدت ۱۰ روز فرصت می دهند تا شخص رفع نقص کند

۱-اگر رفع نقص شد دادخواست کامل می شود و به جریان می افتد

۲-اگر رفع نقص نشدقرار دادخواست توسط مدیر یا قائم مقام دفتر صادر می شود و به مدت ۱۰ روز قابل اعتراض است و بعد از اعتراض حکم دادگاه قطعی است

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.