فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تأثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه ايذه 26 صفحه

تأثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه ايذه 26 صفحه

تأثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه ايذه 26 صفحه

قسمتی از محتوا و فهرست
تأثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه ايذه
چكيده
مقدمه 
سوابق تجربي و نظري تحقيق 
روش تحقيق 
يافته هاي تحقيق
مدل اول: فقر اقتصادي
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 
بالا 30 5/18 7 5/19 8 7/10 3 6/5 75 7/14 متوسط 105 8/64 21 3/58 45 60 33 1/61 204 4/62 پائين 27 7/16 8 2/22 22 3/29 18 3/33 48 9/22 جمع 162 100 36 100 75 100 54 100 327 100 
مدل دوم فقر آموزشي يا ضعف پايه تحصيلي 
پيشنهادات 

نظام آموزش عالي…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.