فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

بيمه هاي مسئووليت مدني 22 ص ورد

بيمه هاي مسئووليت مدني 22 ص ورد

بيمه هاي مسئووليت مدني 22 ص ورد 1
هر شخصي ممكن است به سبب دست زدن به عملي يا خودداري از آن ، موجب زيان ا شخاص ديگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقي و فقهي « لاضرار» هر كس زياني به ديگري وارد كند مسئوول جبران آن است مگر آنكه ثابت شود زيان حاصل به فعل يا ترك مسئوول مورد مربوط نبوده يا خارج از اراده او بوده يا به حكم قانون صورت گرفته است . گاهي مسئووليت شخص چنان آشكار است كه جاي بحث و گفت و گو ندارد و در اكثر موارد جان شخص است كه مستلزم رسيدگي در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئووليت است مگر آنكه زيان ديده مدعي مسئووليت را ثابت كند . مسئووليت حقوقي بابت زيان به اموال در قانون مدني ، تحت عنوان « ضمان قهري»آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص يا ديه است . لكن در حال حاضر مسائل مسئووليت مدني در ايران علاوه بر اين مواد مربوط به اتلاف و تسبيب بر طببق قانون مسئووليت مدني مصوب سال 1327 است كه در ماده 1 آن آمده : « هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا مال يا سلامتي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.