فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

بررسی نقش هوش معنوي و راهبرد هاي یادگیري خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس 135 ص

بررسی نقش هوش معنوي و راهبرد هاي یادگیري خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس 135 ص

بررسی نقش هوش معنوي و راهبرد هاي یادگیري خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس 135 ص

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32-1 . تعریف و بیان مسأله:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63-1 . اهمیت و ضرورت انجام…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.