فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۱۸۰

مقاله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه…………………………………… ۲

بیان مسأله………………………………. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………. ۵

اهداف پژوهش……………………………… ۷

هدف کلی پژوهش……………………………. ۷

اهداف ویژه پژوهش…………………………. ۷

فرضیه های پژوهش………………………….. ۸

فرضیه اصلی پژوهش…………………………. ۸

فرضیه های فرعی پژوهش……………………… ۸

پیش فرض های پژوهش………………………… ۹

محدودیت های پژوهش………………………… ۹

تعاریف نظری…………………………….. ۱۱

تعاریف عملیاتی………………………….. ۱۳

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………….. ۱۷

بخش اول : مبانی نظری پژوهش……………….. ۱۸

– مفهوم تربیت بدنی ……………………. ۱۸

– تعریف ورزش………………………….. ۱۹

– ورزش ………………………………. ۱۹

– تعاریف ورزش همگانی…………………… ۲۳

– مفهوم جهانی ورزش…………………….. ۲۶

– مفهوم ورزش………………………….. ۲۷

– کیفیت زندگی…………………………. ۲۹

– حق به دنبال خوشحالی بودن……………… ۳۰

– انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی ۳۱

– فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی……. ۳۶

عنوان صفحه

– تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار………. ۳۸

– طبقه بندی ورزش های همگانی…………….. ۳۹

– گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت ۴۲

– تعادل در ورزش……………………….. ۴۳

– مفهوم فراغت…………………………. ۴۴

– توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان.. ۴۹

– فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن. ۵۴

– نگرش و چارچوب مفهومی آن………………. ۵۷

– تعریف نگرش………………………….. ۵۸

– گرایش به ورزش و فعالیت بدنی…………… ۵۹

– انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی………… ۶۱

– بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش………….. ۶۵

  • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۶۵
  • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور ۷۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………….. ۹۰

روش پژوهش………………………………. ۹۱

جامعه آماری…………………………….. ۹۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………… ۹۳

ابزار پژوهش…………………………….. ۹۶

متغیرهای پژوهش………………………….. ۹۷

اعتبار و روایی ابزار پژوهش……………….. ۹۸

شیوه جمع آوری داده ها……………………. ۹۹

روش های آماری…………………………… ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق………. ۱۰۲

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی………….. ۱۰۲

عنوان صفحه

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی ۱۱۴

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی……………. ۱۳۲

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی ۱۳۴

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ………… ۱۳۶

سایر یافته های پژوهش…………………….. ۱۵۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………….. ۱۶۱

خلاصه ی پژوهش……………………………. ۱۶۱

یافته های اصلی پژوهش…………………….. ۱۶۱

سایر یافته های پژوهش…………………….. ۱۶۳

بحث و تحلیل و نتیجه گیری…………………. ۱۶۶

روش های گسترش ورزش همگانی………………… ۱۷۱

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……….. ۱۷۳

پیشنهادات برای محققین دیگر……………….. ۱۷۳

منابع و پیوست

فهرست جداول

ک

عنوان صفحه

جدول ۱-۲ : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده ۵۵

جدول ۲-۲: رشد مشارکت مردم آلمان…………… ۸۶

جدول۱-۳: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان ۹۵

جدول ۲-۳: سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی…………………………….. ۹۷

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۲

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۴

جدول۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته ۱۰۶

جدول۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۸

جدول۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰

جدول۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱

جدول۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۲

جدول۸- ۴ : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت…. ۱۱۴

جدول ۹-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت ۱۱۵

جدول ۱۰-۴ : توزیع فراوانی عامل اجتماعی……. ۱۱۷

جدول ۱۱-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۸

جدول ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی عامل درمانی…….. ۱۲۰

جدول ۱۳- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

جدول ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی… ۱۲۳

جدول ۱۵- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی ۱۲۴

جدول ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ۱۲۶

جدول ۱۷- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ………………………………. ۱۲۷

جدول ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی عامل اختصاصی……. ۱۲۹

جدول ۱۹- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۰

جدول ۲۰- ۴ : توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده ۱۳۲

جدول ۲۱- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل…. ۱۳۴

جدول ۲۲- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس ۱۳۵

جدول ۲۳- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه اصلی…….. ۱۳۷

جدول ۲۴- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول…. ۱۳۹

جدول ۲۵- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم.. ۱۴۱

جدول ۲۶- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم.. ۱۴۳

جدول ۲۷- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۴۶

جدول ۲۸- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم. ۱۴۸

جدول ۲۹- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم.. ۱۵۰

جدول ۳۰- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل……………………………….. ۱۵۱

جدول ۳۱- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات………………………….. ۱۵۴

جدول ۳۲- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن…………………………………. ۱۵۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۳

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۵

نمودار۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن ۱۰۷

نمودار۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۹

نمودار۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰

نمودار۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱

نمودار۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۳

نمودار۸- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت………………………………………. ۱۱۶

نمودار ۹-۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۹

نمودار ۱۰- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی…………………………………. ۱۲۲

نمودار ۱۱- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی………………………………………. ۱۲۵

نمودار ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ……………………….. ۱۲۸

نمودار۱۳- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۱

نمودار ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده……………………………………. ۱۳۳

نمودار ۱۵-۴ : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ۱۳۷

نمودار ۱۶-۴ :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی…………………… ۱۳۹

نمودار ۱۷-۴: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی …………………………. ۱۴۱

نمودار ۱۸-۴: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ……………….. ۱۴۳

نمودار ۱۹-۴: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ………………….. ۱۴۵

نمودار ۲۰-۴: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ………………… ورزش همگانی ۱۴۷

نمودار ۲۱-۴ : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی …………………………. ۱۵۰

نمودار ۲۲-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل…………………………………… ۱۵۳

نمودار ۲۳-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات…………………………………. ۱۵۵

نمودار ۲۴-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن…………………………………….. ۱۵۸

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۱-۲ : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )…….. ۳۵

شکل ۲-۲ : طبقه بندی ورزش همگانی ………….. ۴۱

مقدمه:

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[۱]، ۲۰۰۲).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

بیان مسأله

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، ۱۳۸۰) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[۲] ، ۱۹۹۵).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[۳]، ۲۰۰۰) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲).

در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.