فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴٫۳۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… ۱

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول

۱ . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………۳

فصل دوم

۲ . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ…………………………………………………………….. ۶

۱ – 2 . مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲ – 2 . آنالیز سینماتیک………………………………………………………………………………….. ۶

۳ – 2 . آنالیز تعادل محدود……………………………………………………………………………… ۷

۱ – 3 – 2 . تحلیل انتقالی……………………………………………………………………….. ۸

۲ – 3 – 2 . تحلیل واژگونی…………………………………………………………………….. ۹

۳ – 3 – 2 . تحلیل چرخشی………………………………………………………………….۱۱

۴ – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….۱۶

فصل سوم

۳ . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………۱۹

۱ – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………۲۰

۲ – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………۲۳

۱ – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….۲۴

۲ – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….۳۲

۳ – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….۳۳

۳ – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..۳۶

فصل چهارم

۴ . توسعه و کاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………۳۷

فصل پنجم

۵ . پیشرفتهای آینده………………………………………………………………………………………….۴۲

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….۴۴

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

فصل اول

۱ . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۱ – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….۴۶

۲- ۱ . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….۴۶

۳ – 1 . روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….۴۶

۱ – ۳ – 1 . نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….۴۷

۲ – 3 – 1 . رادار……………………………………………………………………………….۴۷

۳ – 3 – 1 . لیزر………………………………………………………………………………….۴۸

۴ – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..۴۸

۴ – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..۴۹

۵ – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….۴۹

۶ – 1 . شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….۵۰

فصل دوم

۲ . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………۵۱

۱ – ۲ . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..۵۱

۲ – 2 . پارامترهای رادار………………………………………………………………………….۵۱

۳ – 2 . راه اندازی رادار……………………………………………………………………………۵۳

۴ – ۲ . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………۵۳

فصل سوم

۳ . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………۵۶

۱ – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….۵۶

۱ – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………۵۶

۲ – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….۵۷

۳ – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….۵۸

۴ – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….۵۸

۲ – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….۵۹

۱ – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..۵۹

۲ – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای

پایین آوردن سطوح لبه فرعی………………………………۵۹

۳ – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….۶۰

۳ – 3 . تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………۶۱

۱ – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….۶۱

۲ – 3 – 3 . پیوستگی فازی……………………………………………………………..۶۲

۳ – 3 – 3 . اختلاف فاز……………………………………………………………………۶۴

۴ – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..۶۵

۵ – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..۶۵

۶ – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز…………………………………….۶۶

۷ – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….۶۶

۴ – 3 . نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….۶۸

۵ -۳ . نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم

۴ . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………۷۱

۱ – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….۷۱

۲ – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….۷۳

۱ – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….۷۳

۲ – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..۷۳

۳ – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف

خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….۷۶

۳ – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….۷۶

۱ – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک………………………………………….۷۷

۲ – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………۷۷

۴ – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..۷۸

فصل پنجم

۵ . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..۷۹

۱- ۵ . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………۷۹

۱ – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..۷۹

۲ – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….۷۹

۲ – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم …………………………………………….۸۱

۱ – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..۸۲

۲ – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….۸۲

۳ – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..۸۴

فصل ششم

۶ . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..۸۵

۱ – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………۸۵

۲ – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………۸۶

۳ – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..۸۷

۱ – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..۸۷

۲ – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….۸۷

۳ – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………۸۷

۴ – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….۹۱

۱ – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….۹۱

۲ – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول …………………………………..۹۱

۳ – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….۹۲

۴ – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………۹۳

۵ – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………۹۴

۱ – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………۹۵

۲ – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………۹۵

۶ – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..۹۶

۱ – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..۹۷

۲ – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………۹۸

۳ – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش

عدم ارتباط موقتی ………………………………….۹۸

فصل هفتم

۷ . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….۱۰۰

۱ – 7 . اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….۱۰۰

۲ – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………۱۰۱

۳ – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….۱۰۱

۱ – 3 – 7 . تغییر در دما ………………………………………………….۱۰۲

۲ – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..۱۰۲

۳ – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….۱۰۴

۴ – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….۱۰۶

۵ – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..۱۰۷

۶ – 7 . نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….۱۰۷

۷ – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………۱۰۸

فصل هشتم

۸ . نتایج………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۱ – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..۱۱۰

۲ – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..۱۱۲

۳ – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………۱۱۲

۴ – 8 . روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….۱۱۳

منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..۱۱۵

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.