فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………………… ۱

فصل اول :مقدمه تحقیق……………………… ۳

۱-۱ بیان مساله ۶

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. ۹

۱-۳ اهداف تحقیق ۱۲

۱-۴ فرضیه هاُی تحقیق……………………………………… ۱۳

۱-۵ تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق…………………………….. ۱۳

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین………………. ۱۵

۲-۱ خود…………………………………. ۱۷

۲-۲ خودپنداره……………………………. ۲۲

۲-۳ عزت نفس……………………………… ۲۶

۲-۴ عزت نفس و جنسیت………………………. ۳۰

۲-۵ اثر بخشی ……………………………. ۳۲

۲-۶ نقش مدیر در اثر بخشی مدارس…………….. ۳۴

۲-۷ معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران………… ۳۵

۲-۸ ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ……………… ۴۳

فصل سوم :روش اجرای تحقیق………………….. ۴۸

۳-۱روش تحقیق ……………………………. ۴۹

۳-۲جامعه آماری…………………………… ۴۹

۳-۳ حجم نمونه……………………………. ۴۹

۳-۴روش نمونه گیری………………………… ۵۰

۳-۵ ابزار تحقیق………………………….. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………… ۵۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها………….. ۶۰

۵-۱ نتایج مربوط به فرضیه اول………………. ۶۱

۵-۲ نتایج مربوط به فرضیه دوم………………. ۶۲

۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه سوم………………. ۶۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه چهارم…………….. ۶۳

۵-۵ نتیجه گیری کلی……………………….. ۶۴

۵-۶ محدودیت ها…………………………… ۶۴

۵-۷ پیشنهادها……………………………. ۶۵

منابع فارسی……………………………… ۶۶

ضمائم…………………………………… ۶۸

ضمیمه ۱: تست آُیزنک……………………….. ۶۹

ضمیمه ۲: پرسشنامه اثربخشی…………………. ۷۱

قدر دانی

سپاس و ستایش خدای سبحان را که توانایی و بضاعت انجام این پژوهش را به ما عنایت کرد تا از این گذر برای کشف حقیقت ، گوشه ای از هستی بیکران را بر ملا سازیم و با یافته های نو خود را در برابر عظمت حق تعالی کوچکتر احساس کنیم و برای پرواز به سوی حقایق ناب تر گام های بلندتر برداریم.

به جا است از استاد فرزانه جناب آقای رئوفی که در جریان تحقیق روشنگر راهمان بودند و با راهنمایی های مدبرانه و دلسوزانه خویش به ما کمک نمودند ، سپاسگذاری نماییم.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.