فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی جاوا اسکریپت

بررسی جاوا اسکریپت

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی جاوا اسکریپت

چکیده :

جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شرکتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسکریپت دارای قابلیتهای زیادی است که در طول تحقیق ذکر شده است.

فهرست:

چکیده …………………………………………………………………………………..۵

۱٫جاوااسکریپت چیست؟ …………………………………………………………………… ۶

۱ـ۱٫ اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… …….۶

۲ـ۱٫ اسکریپتها و برنامه ها …………………………………………………………………۶

۳ـ۱٫ معرفی جاوااسکریپت ………………………………………………………………..۷

۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسکریپت ………………………………………………………………۷

۵ـ۱٫جاوااسکریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….۷

۶ـ۱٫چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟……………………………………..۸

۲٫خلق یک اسکریپت ……………………………………………………………………… ..۸

۱ـ۲٫ابزار اسکریپت نویسی …………………………………………………………………۹

۲ـ۲٫آغاز خلق اسکریپت …………………………………………………………………..۹

۳٫ بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت ……………………………………………………………۹

۱ـ۳٫ زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت ……………………………………….۱۰

۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت …………………………………………………………….۱۰

۲ـ۳٫کاربابرنامه های اتصالی ………………………………………………………………۱۰

۴٫ برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند. ………………………………………………۱۱

۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسکریپت ……………………………………………………………….۱۱

۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسکریپت ……………………………………………………………….۱۳

۱ـ۲ـ۴ . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند……………………………………۱۳

۳ـ۴٫کنترل حوادث ………………………………………………………………………..۱۳

۴ـ۴٫ مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی ………………………………………..۱۴

۵٫ استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ………………………………………………………۱۵

۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها ……………………………………………………………۱۵

۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها. ………………………………………………………….۱۵

۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت …………………………………………….۱۶

۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسکریپت……………………………………………………………۱۶

۶ . آرایه ها و رشته ها ……………………………………………………………………۱۶

۱ـ۶ .خلق یک شیء String…………………………………………………………………17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ………………………………………………………………۱۷

۱ـ۷ . دستورIf………………………………………………………………………………17

2ـ۷ . دستورEles …………………………………………………………………………..18

8 . تکرار دستورات باکمک حلقه ها …………………………………………………………..۱۸

۱ـ ۸ . حلقه های For……………………………………………………………………..18

2ـ ۸ . حلقه های While…………………………………………………………………….19

3ـ ۸ . حلقه های Do…while ………………………………………………………………19

9. اشیاء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………۱۹

۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟ ………………………………………………………………………..۱۹

۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء ………………………………………………………………………….۱۹

۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر………………………………………………………………۲۰

۳ـ ۹ . گـرد کردن اعداد …………………………………………………………………..۲۰

۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی …………………………………………………………………۲۱

۵ ـ ۹٫ کـار با تاریخها ……………………………………………………………………..۲۱

۱۰ . مدل شیئی سند (DOM)………………………………………………………………..21

1ـ ۱۰ . درک مدل شیئی سند ………………………………………………………………۲۱

۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر …………………………………………………….۲۲

۱۱٫ خلق اشیاء اختصاصی ……………………………………………………………………۲۳

۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها ………………………………………..۲۳

۲ـ۱۱ . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت ………………………………………………..۲۴

۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها ………………………………………………………………..۲۴

۱ـ ۱۲ . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء …………………………………………………۲۴

۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی ……………………………………………………………۲۵

۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها ………………………….۲۵

۱۴٫ دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها …………………………………………………۲۶

۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ………………………………………..26

2ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسکریپت …………………………………………………..۲۶

۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن …………………………………………………………………۲۶

۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن ………………………………………………………۲۶

۵ـ ۱۴ . کـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….۲۶

۶ـ۱۴ . دکمه ها …………………………………………………………………………۲۷

۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….۲۷

۸ ـ ۱۴ . دکـمه های رادیوئی ……………………………………………………………۲۷

۱۵ . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن …………………………………………………………..۲۸

۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری ……………………………۲۸

۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت …………………………………………………۲۸

۱۶ . اسکریپتهای فرامرور گری ……………………………………………………………….۲۹

۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..۲۹

۲ـ ۱۶ . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها …………………………………………………..۲۹

۳ـ ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ………………………………………………………۲۹

۴ـ۱۶ . هدایت کاربران به صفحات وب …………………………………………………….۲۹

۵ـ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ……………………………………………………..۲۹

۱۷ . کـار با شیوه نامه ها ……………………………………………………………………۳۰

۱ـ ۱۷ . معرفیHTML دینامیک …………………………………………………………۳۰

۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………۳۱

۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS …………………………………………………31

4ـ ۱۷ . تنظیم مکـان متن ………………………………………………………………….۳۱

۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه …………………………………………………………..۳۲

۶ـ ۱۷ . کـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….۳۲

۷ـ ۱۷ . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت …………………………………………………۳۲

۱۸ . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک ……………………………………………۳۳

۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه کار میکنند؟ ………………………………………………………….۳۳

۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها ……………………………………………………..۳۳

۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS ………………………………………………………………34

4ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها ………………………………………………………………۳۴

۱۹ . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب ………………………………………۳۴

۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML …………………………………………………………………34

2ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران ……………………………۳۵

۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای …………………………………….۳۵

۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ………………………………………………..۳۶

۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیکی ……………………………………………………۳۶

۲۰ . نتیجه ………………………………………………………………………………….۳۷

۲۱ . خلاصه …………………………………………………………………………………۳۸

۲۲ . فهرست منابع ………………………………………………………………………….۳۹

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.