فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱٫۶۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بسم الله…………………………………….. الف

عنوان……………………………………… ب

سپاسگزاری………………………………….. ج

تقدیم به ………………………………….. د

فرم ب……………………………………… ز

فهرست مطالب………………………………… ه

فهرست جدول ها ……………………………… و

فهرست شکل ها……………………………….. و

فهرست نمودارها……………………………… ی

فهرست پیوست ها …………………………….. ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه …………………………………….. ۲

بیان مسأله…………………………………. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………. ۵

اهداف پژوهش………………………………… ۶

ه

پیش فرض های پژوهش…………………………… ۷

فرضیه های پژوهش…………………………….. ۷

محدودیتهای پژوهش……………………………. ۸

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………….. ۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………… ۱۳

سیستم ایمنی………………………………… ۱۳

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی………………….. ۱۴

ایمنی ذاتی…………………………………. ۱۵

ایمنی اکتسابی………………………………. ۱۶

آنتی ژن……………………………………. ۱۷

آنتی بادی………………………………….. ۱۷

کمپلمان……………………………………. ۱۸

گلبولهای سفید………………………………. ۱۸

لنفوسیت ها ………………………………… ۱۹

لنفوسیت T…………………………………. 21

لنفوسیت B ………………………………… 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین………………….. ۲۲

ل

ایمونوگلوبولین……………………………… ۲۵

ایمونوگلوبولین G ………………………….. 27

ایمونوگلوبولین A ………………………….. 28

ایمونوگلوبولین M ………………………….. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی …………………… ۳۱

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………… ۳۲

تغییرات BMI ………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول……………………… ۳۵

تغییرات کاتکولامین ها………………………… ۳۷

تغییرات گلوتامین پلاسما………………………. ۳۹

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم………….. ۴۰

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال ۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………… ۶۲

جامعه آماری………………………………… ۶۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………. ۶۲

متغیرهای پژوهش……………………………… ۶۳

ابزار و وسایل اندازه گیری…………………… ۶۴

ط

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار………….. ۶۵

روشهای آماری………………………………. ۶۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………….. ۶۸

ویژگیهای آزمودنیها………………………….. ۶۹

فرضیه ها…………………………………… ۷۰

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه……………………………………… ۷۹

خلاصه پژوهش…………………………………. ۷۹

یافته های پژوهش…………………………….. ۸۰

بحث و بررسی………………………………… ۸۰

نتیجه گیری کلی…………………………….. ۸۶

پیشنهادها ………………………………… ۸۷

ک

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۴-۱ : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ۶۹

جدول ۴-۲ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… ۷۱

جدول ۴-۳ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. ۷۲

جدول ۴-۴ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. ۷۳

جدول ۴-۵ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… ۷۴

جدول ۴-۶ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. ۷۵

جدول ۴-۷ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین ………………………….. ۷۶

جدول ۴-۸ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. ۷۷

جدول ۴-۹ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. ۷۸

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها……….. ۲۵

شکل ۵-۱ : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M ……………………………….. 86

و

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۱

نمودار ۴-۲ : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۲

نمودار ۴-۳ : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۳

نمودار ۴-۴ : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۴

نمودار ۴-۵ : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۵

نمودار ۴-۶ : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۶

نمودار ۴-۷ : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۷

نمودار ۴-۸ : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۸

فهرست پیوست ها

عنوان صفحه

پیوست شماره (۱) ……………………………. ۹۱

پیوست شماره (۲)…………………………….. ۹۲

پیوست شماره (۳) : ………………………….. ۹۳

ی

منابع …………………………………….. ۹۴

منابع

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یکدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات که منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشکلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشکلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با کشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود که هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فکر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی که کسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشکی دارد که تداخل این دو علم با یکدیگر باعث بوجود آمدن شاخه جدیدی به نام طب ورزشی گشته است که رسالت بررسی کیفیت و کمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، کلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و کاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همه افراد در هر مقطع سنی که باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، کاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور کلی بالا بردن کارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریک در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطه فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینکه پایه علمی و تحقیقی ورزش محکم تر گردد، زمینه انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص توده بدنی می باشد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.