فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

"بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي"73 ص

"بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي"73 ص

"بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي"73 ص

فصل اول : ادبيات پژوهش
 
مقدمه …………………………….. 1
بيان مسئله ………………………… 4
اهميت و ضرورت پژوهش ………………… 6
اهداف پژوهش ……………………….. 8
فرضيه‌هاي پژوهش …………………….. 8
تعريف متغيرها ……………………… 9
 
فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق
 
مقدمه …………………………….. 11
اضطراب ……………………………. 11
علائم اضطراب ……………………….. 19
بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند.20
رويكردهاي نظري به اضطراب ………………

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.