فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دسته بندیمکانیک
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۹٫۳۰۱ مگا بایت
تعداد صفحات۲۲۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

چالش های خنک سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشارکمپرسور……………………۸

تکنیک های خنک سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….۱۴

تاثیر خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

مشکلات خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

ترکیب پوشش های حصار حرارتی و خنک سازی……………………………………………………………………….۳۰

فرایند بهبود خنک سازی ایرفویل…………………………………………………………………………………………..۳۲

تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی…………………………………………………………………۳۵

کنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..۳۶

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………۴۲

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………۴۴

دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………۴۶

موضوعات مربوط به تغییرمکان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروکنترل فاصله نوک آزاد………………۴۸

خنک سازی نازل توربین……………………………………………………………………………………………………….۵۶

تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………۵۸

انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………۶۵

-خمیدگی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

-تاثیرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..۷۴

-اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..۷۶

-نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………۸۶

-انحنای سطح………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

-گرادیان فشار……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

-آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………………………………………………….۸۹

-شیارهای خنک سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..۹۱

-تجمع فیلم…………………………………………………………………………………………………………………۹۲

-تاثیر تزریق هوای خنک سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………۹۴

موضوعات خنک سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….۹۵

خنک سازی تیغه توربین…………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..۱۰۲

-نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

-تاثیرات سه بعدی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

پروفایل دمای گاز شعاعی………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

تاثیرات ناپیوستگی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

تکنیک های خنک سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………۱۰۹

-گذرگاههای درونی هموار………………………………………………………………………………………………۱۱۱

– تیرک ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………۱۱۳

-پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

-تاثیر جت ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

-جریان گردابی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

-خنک سازی فیلم………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

موضوعات خنک سازی سکو و راس ………………………………………………………………………………………۱۴۴

خنک سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..۱۴۸

-منبع خنک سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..۱۴۸

بافر کردن مجموعه دیسک و روشهای خنک سازی دیسک………………………………………………………..۱۵۳

خنک سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………۱۵۸

خنک سازی محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

-تاثیر تحول طراحی محفظه احتراق روی تکنیک های خنک سازی……………………………………….۱۶۱

خنک سازی تعریق…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

خنک سازی نشتی……………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………………………………………….۱۷۳

پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………………………………………………۱۷۷

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنک سازی…………………………………………………………۱۷۹

ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تکنیک های معتبر سازی خنک سازی………………………………………..۱۸۰

-رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

-ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….۱۸۵

ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..۱۸۸

شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یک آبشار داغ………………………………………………۱۹۴

-معتبر سازی تاثیر خنک سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………۱۹۴

شرایط مرزی تجربی دیسک توربین………………………………………………………………………………………۲۰۰

تائید خنک سازی در یک آزمون موتور………………………………………………………………………………….۲۰۴

-ابزار بندی متعارف……………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

-پیرومتر درج شده درگاه بروسکوب………………………………………………………………………………..۲۰۵

-رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..۲۰۶

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنک سازی توربین………………………………………………..۲۰۷

مقدمه

این فصل عمدتاً روی موضوعات انتقال جرم و حرارت تمرکز می یابد چون آنها برای خنک سازی اجزا ی دستگاه توربین بکار می روند و انتظار می رود که خواننده با اصول مربوطه در این رشته ها آشنایی داشته باشد. تعدادی از کتابهای فوق العاده (۱-۷) در بررسی این اصول توصیه می شوند که شامل Streeter، دینامیک ها یا متغیرهای سیال Eckert و Drake، تجزیه و تحلیل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم Rohsenow و Hartnett، کتاب دستی انتقال حرارت Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتی Schliching، تئوری لایه مرزی، و Shapiro، دینامیک ها و ترمودینامیک های جریان سیال تراکم پذیر.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.