فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

اعجاز قرآن وریاضیات

اعجاز قرآن وریاضیات

اعجاز قرآن وریاضیات 1
با درود وسلام به پیامبر اسلام (ص) وسایر پیامبران الهی وبا عنایت به اینکه هرپیغمبری در عصر خویش درای معجزه ایی بوده که ازعلم رشد یافته  آن زمان به مراتب  بالاتر ووالاتر بوده واعتقاد مسلمانان معجزه پیغمبر را قرآن می دانند که مستند به آیات نورانی قرآن است.این کتاب تلاش حقیر برای تایید معجزه ایی از معجزات قرآن است.با توجه به تخصص این جانب در ریاضیات در باره آیات ۲۰ تا ۲۵ سوره ص برداشت ذوقی ریاضی مطرح شده وبا اصل استقرای ریاضی معادلات ریاضی قرآن اثبات شده اساس شبکه اعدادی که تابی نهایت منظم ادامه می یابند در بحث قدرت تشخیص حق از باطل حضرت داود (ع)است که دو خصم در سرای او ناگهانی وارد شدند حضرت ترسید وشنید که ما دو فرزند پدری هستیم که ارث ما یک گله گوسفند است برادر کوچک عرض کرد برادر بزرگم ۹۹ گوسفند ارث برده ومن یک میش باز گفته آن یک میش هم را به من بده حضرت داود که تازه قدرت قضاوت از خدا یافته بود سخت امتحان شد به دست راست نگاه کنید عدد۱۸ دیده می شود وبه دست چپ نگاه کنید عدد ۸۱ دیده می شود وجمع آندو ۹۹ لطفا ادامه ماجرا را در کتاب مختصر ومفید حقیر مطالعه کنید بخصوص دوستداران قرآن ک …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.