فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

استاندارهای حسابداری دولتی 32 فایل ورد جداگانه هر ورد حدود 30 ص

استاندارهای حسابداری دولتی 32 فایل ورد جداگانه هر ورد حدود 30 ص

استاندارهای حسابداری دولتی 32 فایل ورد جداگانه هر ورد حدود 30 ص 1
استاندارهای حسابداری  استاندارد حسابداری شماره 1 – نحوه ارائه صورت های مالی استاندارد حسابداری شماره 2 – صورت جريان وجوه نقد استاندارد حسابداری شماره 3 – درآمد عملياتي استاندارد حسابداری شماره 4 – ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي استاندارد حسابداری شماره 5 – رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداری شماره 6 – گزارش عملكرد مالي استاندارد حسابداری شماره 8 – حسابداري موجودي مواد و كالا استاندارد حسابداری شماره 9 – حسابداري پيمانهاي بلندمدت استاندارد حسابداری شماره 10 – حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت استاندارد حسابداری شماره 11 – داراييهاي ثابت مشهود استاندارد حسابداری شماره 12 – افشاي اطلاعات اشخاص وابسته استاندارد حسابداری شماره 13 – حسابداري مخارج تأمين مالي استاندارد حسابداری شماره 14 – نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري استاندارد حسابداری شماره 15 – حسابداري سرمايه گذاريها استاندارد حسابداری شماره 16 – تسعير ارز استاندارد حسابداری شماره 17 – داراييهاي نامشهود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدها …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.