فایلار
اطلاعات بیشتر

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP 44 اسلاید

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP 44 اسلاید

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۵٫۱۸۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP 44 اسلاید

اسلاید ۱:

تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود.

موفقیت در هر برنامه اصلاح گیاهی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی و آگاهی از میزان آن در جمعیت مورد نظردارد.

اسلاید ۲ :

در سالهای اخیر استفاده از نشانگرهای مولکولی چشم انداز نوینی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی فراهم آورده است. با استفاده از این نشانگرها، مکان ارزیابی مستقیم تنوع در سطح ژنوم وجود دارد. از این رو دقت این نشانگرها به دلیل استفاده مستقیم از ماده وراثتی بسیار بالاست.

اسلاید ۳:

تعریف نشانگر ژنتیکی

تفاوتهای موجود در بین ردیف DNA کروموزوم های هر موجود که از افراد به نتاج آنها منتقل می گردد، نشانگر ژنتیکی گفته می شود. (قریاضی، ۱۳۷۵)

برای آنکه صفتی به عنوان نشانگر ژنتیک استفاده شود، بایستی حداقل واجد دو ویژگی زیر باشد:

الف- در بین افراد متفاوت باشد (چند شکل باشد).

ب- به توارث برسد.

اسلاید ۴:

AFLPنشانگر

نام AFLP برای نخستین بار توسط قره یاضی و همکاران در سال ۱۹۹۳ به نام روش ALP مورد استفاده قرار گرفت، که به دلیل ثبت آن توسط شرکت کی جین این نام به AFLP تغییر پیدا یافت.

نشانگر AFLP در سال ۱۹۹۵ توسط ووس و همکاران معرفی شد(Vos et al . 1995).

اسلاید ۵:

üسگوویا وهمکاران (۲۰۰۳)، تنوع ژنتیکی را در ۹ ژرم پلاسم یونجه توسط ۳۴ مارکر AFLP مورد ارزیابی قراردادند.

ü

üتوکاک و همکاران (۲۰۰۸)، تنوع ژنتیکی ۱۴ رقم زراعی یونجه را با ۶ آغازگر RAPD مورد بررسی قراردادند.

ü

üقراردی و همکاران (۱۹۹۸)، با استفاده از۵ مارکر RAPD به بررسی تنوع ژنیکی بین ۸ رقم یونجه پرداختند.

ü

üمنگونی و همکاران (۱۹۹۹)، میزانتنوع ژنتیکی بین ۴ اکوتیپ و ۲ واریته از ژرم پلاسم یونجه های مصری و ایتالیایی را توسط ۷ مارکر RAPD و ۳ مارکر SSR مورد بررسی قرار دادند.

اسلاید ۶:

üموسیال و همکاران (۲۰۰۲)، تنوع ژنتیکی بین و درون ۱۹ رقم و لاین یونجه را با به کارگیری ۱۱ آغازگر تصادفی مورد بررسی قرار دادند.

ü

üبرومر و همکاران (۱۹۹۵)، تنوع ژنتیکی ۶ گونه مختلف یونجه یک ساله را با استفاده از ۴ آغازگر تصادفی RAPD مورد بررسی قراردادند.

ü

üایلوود و همکاران (۲۰۰۶)، تنوع ژنتیکی یونجه را با استفاده از ۶ نشانگر ریز ماهواره مورد بررسی قرار دادند.

ü

üلیو و همکاران (۲۰۰۷)، تنوع ژنتیکی ۸ جمعیت یونجه با استفاده از ۱۹ جفت آغازگر SSR مورد بررسی قرار دادند.

اسلاید ۷:

مواد گیاهی

بذر ۲۸ جمعیت یونجه زراعی مورد استفاده در این تحقیق از کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان تهیه گردید.

اکوتیپ های مورد بررسی عبارت بودند از:

زرین شهر اصفهان، بدون اسم۱، دامغان۱، ورامین، بدون اسم۲، فامین چه همدان، همدان-ترکیه، دامغان۲، آب انبار همدان، بدون اسم۳، سبزوار، فزوه، بدون نام۴، زرین شهر، جلفا، ایتالیا، بدون اسم۵، آذربایجان شرقی، گلپایگان- همدان، کوهپایه، گناباد، کاشان، گرگان، دیوان دره-باقرآباد، ترکیه، مرند-عریان تپه.

اسلاید ۸:

بذرها در گلخانه پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کاشته شد.

پس از رشد گیاهچه ها از هر گلدان ۸ گیاه به صورت تصادفی انتخاب و از برگهای سالم و جوان هر گیاه نمونه برداری صورت گرفت.

اسلاید ۹:

استخراج DNA

üجهت استخراج DNA در مرحله گیاهچه، نمونه های برگی جمع آوری شد . پس از انجماد با نیتروژن مایع، در فریزر ۸۰- درجه سانتی گراد قرار گرفتند.

اسلاید ۱۰:

تعیین کمیت و کیفیت DNA ژنومی

برای تعیین کیفیت، نمونه های DNA ژنومی بر روی ژل آگارز ۱ درصد بارگیری شده و با ولتاژ ثابت ۷۰ الکتروفورز گردیدند.

همچنین برای تعیین غلظت DNA و نیز ارزیابی دقیق تر کیفیت آن از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.