فایلار
اطلاعات بیشتر

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل ۸۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل یکم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱ نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۲-۱ عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم ؛ دامنه و حدود کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۳ فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳ جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۳ پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل چهارم ؛ بارها و ترکیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۴ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴ ترکیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۴ ترکیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۴-۴ ترکیب بارهای شامل زلزله حداکثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۵ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵ اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۵ اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۶ ملاحظات کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۶ الزامات عمومی ناحیه شکل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۳-۶ کمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۴-۶ الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۴-۶ بار محوری ستونها در ترکیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۶ برش ستونها در ترکیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… ۲۳

۳-۴-۶ محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. ۲۴

۲۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، ۵-۶ ضریب طول مؤثر ستونها

۶-۶ وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۷-۶ اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۸-۶ ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۷ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۸ ملاحظات کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

-۲-۸ نیروهای نظیر تشکیل مفصل پلاستیک………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۸ اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۸ چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

-۱-۴-۸ برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. ۳۷

-۲-۴-۸ ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. ۳۸

-۳-۴-۸ پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… ۳۸

۵-۸ ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۶-۸ نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۷-۸ تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۸-۸ ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۹ ملاحظات کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۹ نیروهای نظیر تشکیل مفصل پلاستیک………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۹ اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۹ چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

-۱-۴-۹ برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. ۴۴

-۲-۴-۹ ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. ۴۴

-۳-۴-۹ پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… ۴۴

۵ ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴ -۹

۶-۹ تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۷-۹ ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۱-۱۰ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۰ اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۱۰ چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

-۱-۳-۱۰ برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… ۴۶

-۲-۳-۱۰ ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… ۴۶

-۳-۳-۱۰ پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. ۴۶

۴-۱۰ ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۵-۱۰ تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۶-۱۰ ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۱-۱۱ ملاحظات کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۱ اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱۱ توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۱۱ اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

-۱-۴-۱۱ نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. ۵۰

-۲-۴-۱۱ طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. ۵۰

-۳-۴-۱۱ مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. ۵۱

۵-۱۱ تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

-۱-۵-۱۱ ملاحظات کلی………………………………………………………………………….. ۵۱

-۲-۵-۱۱ تیر دهانه مهاربندهای ۷ و ۸ شکل ………………………………………………………. ۵۱

۶-۱۱ ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۱۲ ملاحظات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۲ اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۱۲ توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳

۴-۱۲ اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

-۱-۴-۱۲ نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. ۵۵

-۲-۴-۱۲ مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. ۵۶

۵-۱۲ تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۶-۱۲ ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱-۱۳ ملاحظات کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۳ مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱۳ الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۱۳ تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

-۱-۴-۱۳ محدودیت ها……………………………………………………………………………. ۵۸

-۲-۴-۱۳ برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. ۵۹

۵۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ γp ، -۳-۴-۱۳ زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-۴-۴-۱۳ اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. ۶۰

-۵-۴-۱۳ تقویت کننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… ۶۱

-۶-۴-۱۳ مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. ۶۲

۵-۱۳ تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

-۱-۵-۱۳ نیروهای طراحی………………………………………………………………………… ۶۳

-۲-۵-۱۳ مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. ۶۴

-۳-۵-۱۳ اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. ۶۴

-۴-۵-۱۳ اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… ۶۴

۶-۱۳ طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

-۱-۶-۱۳ نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. ۶۴

-۲-۶-۱۳ جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… ۶۴

-۳-۶-۱۳ اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… ۶۵

-۴-۶-۱۳ مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. ۶۵

۷-۱۳ طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۸-۱۳ تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۱۴ ملاحظات کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۴ سیستم دوگانه ترکیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. ۶۷

-۱-۲-۱۴ تیرها…………………………………………………………………………………… ۶۸

-۲-۲-۱۴ ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… ۶۸

-۳-۲-۱۴ مهاربندها………………………………………………………………………………. ۶۸

-۴-۲-۱۴ اتصالات………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۱۴ سیستم دوگانه ترکیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. ۶۹

-۱-۳-۱۴ تیرها…………………………………………………………………………………… ۶۹

-۲-۳-۱۴ ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… ۶۹

-۳-۳-۱۴ مهاربندها………………………………………………………………………………. ۶۹

-۴-۳-۱۴ اتصالات………………………………………………………………………………… ۶۹

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.